Koniec projektu edukacyjnego „Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice”

W dniu 19. grudnia 2018 r. w budynku B Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. 3 Maja w Gryficach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice”.

Realizacja projektu, dzięki staraniom Burmistrza Gryfic, została przedłużona o pół roku i objęła swoim działaniem oprócz naszych gimnazjalistów również uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 3 i uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach. Łącznie udział w projekcie wzięło 542 uczniów i 57 nauczycieli gryfickich szkół podstawowych. W okresie od 1 września 2017 r. do końca 2018 roku zrealizowano szkolenia nauczycieli oraz przeprowadzono 3200 godzin zajęć dydaktycznych i 224 godzi zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów.

Dzięki udziałowi w projekcie Szkoły Podstawowe nr 3 i 4 wzbogaciły się o 5 tablic multimedialnych, 31 laptopów, 95 tabletów wraz z szafami do ich przechowywania. Dodatkowo doposażone zostały pracownie szkolne: biologiczno- chemiczne, fizyczne i geograficzne w szafy z odczynnikami, modele szkieletu człowieka, globusy, kompasy, mikroskopy, wagi i inne pomoce dydaktyczne zgodne z katalogami MEN. Dzięki udziałowi w projekcie partnera nauczyciele podnieśli kompetencje zawodowe w zakresie wiedzy ogólnodydaktycznej i metodycznej opartej na nowoczesnych narzędziach cyfrowych TIK, metodach twórczego rozwiązywania problemów i zasadach realizacji zajęć wspomagających uczenie się uczniów i rozwijających ich kompetencje. Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości nauczania, a dodatkowe wyposażenie będzie służyło następnym rocznikom uczniów Szkół Podstawowych Nr 3 i 4 w Gryficach.

Projekt „Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, RPZP.08.00.00 Edukacja, działanie RPZP.08.02.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w partnerstwie z Correct Education sp. z o.o. z Łodzi.