Prawa i obowiązki ucznia

Mam swoje prawa. Mam swoje obowiązki

Prawa ucznia

01.

Prawo do nauki oznacza, że po ukończeniu 18 roku życia możesz uczyć się nadal.

02.

Prawo do życia bez przemocy i poniżania oznacza, że nikogo nie można bezkarnie pozbawiać życia. Bicie, znęcanie się, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne.

03.

Prawo do wychowania w rodzinie oznacza, że nikomu nie wolno zabrać Cię od rodziców chyba, że z bardzo ważnych powodów. Gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

04.

Prawo do informacji oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.

05.

Prawo do swobody myśli, sumienia i religii oznacza, że gdy jesteś już wystarczająco świadomy, sam decydujesz o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice maja prawo Tobą kierować.

06.

Prawo do wypowiedzi oznacza, że w ważnych sprawach Ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć własną wolę.

07.

Prawo do stowarzyszenia oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych. Jeżeli masz 16 lat, sam decydujesz o swojej przynależności.

08.

Prawo do prywatności oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji. Nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w Twoje sprawy osobiste i rodzinne.

09.

Prawo do tożsamości oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie. Mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę, gdybyś miał być adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko.

Obowiązki ucznia

01.

Obowiązek nauki oznacza, że do ukończenia 18 roku życia masz obowiązek uczęszczać do szkoły, aktywnie uczestniczyć w lekcjach, zajęciach i życiu szkoły.

02.

Obowiązek troski o bezpieczeństwo w szkole oznacza, że musisz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w szkole, unikać sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Wykorzystywać czas wolny i przerwy między lekcjami w sposób bezpieczny i przemyślany.

03.

Obowiązek informacji o niebezpiecznych sytuacjach oznacza, że musisz zgłaszać wychowawcy, pedagogom trudne lub niebezpieczne sytuacje, np.: wymuszenia, propozycje narkotyków, alkoholu, przypadki molestowania seksualnego, zagrożeń pojawiających się w szkole lub w drodze do szkoły.

04.

Obowiązek troski o własne zdrowie oznacza, że musisz dbać o higienę osobistą, czystość, ład i porządek w szkole.

05.

Obowiązek tolerancji oznacza, że musisz być tolerancyjny wobec wszystkich, którzy myślą inaczej, mają inne poglądy, przekonania religijne, wygląd.

06.

Obowiązek okazywania szacunku wobec innych oznacza, że musisz szanować innych ludzi, dorosłych i swoich rówieśników. Nie możesz stosować wobec kogokolwiek przemocy, poniżania drugiego człowieka, nie możesz wyśmiewać innych i obrażać ich, masz obowiązek bronić słabszych.

07.

Obowiązek troski o kulturę słowa oznacza, że musisz swoje opinie, poglądy, oceny i sądy wyrażać w sposób kulturalny, bez użycia wulgaryzmów, nie obrażając nikogo.

08.

Obowiązek dochowania tajemnicy oznacza, że musisz zachować w tajemnicy informacje, które przypadkowo trafiły do Ciebie i których nie powinieneś rozpowszechniać.

Budynki

Nauczycieli

Uczniów

Rok oddania

Szkoła Podstawowa nr 4

im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii w Gryficach
ul. Sienkiewicza 10, 72-300 Gryfice
Telefon/Fax: 91 384 29 47
E-mail: sp4.gryfice@poczta.fm