Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych

w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach

Regulamin

01.

Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

02.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.

03.

Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – opiekunem grupy.

04.

Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane do plecaka/ torby), dotyczy to również słuchawek (z zastrzeżeniem punktu 6.).

05.

Uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny przed lekcją.

06.

W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez Sekretariat szkoły oraz wychowawców klasy.

07.

Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje i na ustalonych przez niego zasadach.

08.

Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalne, chyba że wyrazi na to zgodę nauczyciel.

09.

Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.

10.

Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych w świetlicy szkolnej dopuszczalne jest tylko za zgodą wychowawcy (szczegółowe zasady określa regulamin świetlicy).

11.

Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.

12.

Rodzice/prawni opiekunowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem i pouczeni o konsekwencjach jego naruszania.

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu

01.

Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły, pomimo słownego upomnienia, skutkuje przekazaniem urządzenia do depozytu w sekretariacie szkolnym po uprzednim wyłączeniu go przez ucznia. Przypadek zostaje odnotowany, jako uwaga w dzienniku szkolnym. Równocześnie o zdarzeniu powiadamiani zostają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Urządzenie może być odebrane przez ucznia po zakończeniu zajęć.

02.

Trzykrotne naruszenie zasad regulaminu powoduje, że odbioru urządzenia będzie mógł dokonać tylko rodzic lub opiekun prawny oraz skutkuje miesięcznym zakazem przynoszenia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na teren szkoły. Zostaje również obniżona ocena zachowania.

03.

Jeżeli pomimo zakazu uczeń przyniesie telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne na teren szkoły, urządzenie zostanie odebrane i przekazane w depozyt do sekretariatu szkoły. Sprzęt odbierają osobiście rodzice/ prawni opiekunowie od Dyrektora szkoły. Uczeń ma zakaz przynoszenia sprzętu elektronicznego do końca semestru.

04.

Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane, jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 01. września 2022 r.