List otwarty

List otwarty

Starosta Gryficki
Pan Ryszard Chmielowicz

Radni Rady Powiatu Gryfickiego

Od wielu lat trwa nieustająca reforma systemu oświaty. Przy jednym z gryfickich liceów powstało gimnazjum, a gdy tylko pojawiła się możliwość – również klasy starsze szkoły podstawowej. W tym czasie, gmina Gryfice, która była organem prowadzącym dla szkół podstawowych i gimnazjów, nie utrudniała powstawania nowych szkół oraz oddziałów przy liceum, prowadzonym przez Radę Powiatu Gryfickiego. Kierowano się zasadą wynikającą wprost z roty ślubowania, składanej przez obejmujących mandat radnych gminy: wykonując obowiązki radnego kierować się dobrem gminy i jej mieszkańców. Jest oczywiste, że dobrem takim jest również prawo uczniów i rodziców do wyboru szkoły. Jeśli byli chętni do wyboru nowego gimnazjum czy zmiany szkoły podstawowej po klasie szóstej, to nie utrudniano takich wyborów.

Dzisiaj sytuacja jest w pewnym sensie analogiczna: są uczniowie i ich rodziny, którzy chcą wybrać nową szkołę ponadpodstawową, ale o jej powstaniu lub nie, może zdecydować opinia organu prowadzącego szkoły ponadpodstawowe, czyli Rady Powiatu Gryfickiego. Myślę, że nie jest naiwnością oczekiwanie, iż radni powiatu również będą się kierowali treścią roty swojego ślubowania, tj. czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Tak jak poprzednio, o tym co jest dobrem obywateli, a co nie, w szczególności w zakresie wyboru szkoły, głos rodziców powinien być uwzględniany w zdecydowany sposób. Tym bardziej, że obecne okoliczności są wyjątkowe: o miejsca w liceach będą ubiegać się uczniowie z trzech roczników, których edukacja przebiegała według dwóch różnych podstaw programowych. Dla tych uczniów szkoły średnie muszą przygotować oddzielne oddziały, realizować dwie różne podstawy programowe, a do każdej z nich różne pomoce dydaktyczne, książki, itp. Trzy roczniki, to również istotnie większa liczba uczniów, stających u progu szkół ponadpodstawowych. Ostatnio słyszałem, że zwiększona liczba uczniów, którzy będą starać się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w Gryficach nie ma znaczenia, bo skoro kilkanaście lat temu w szkole uczyło się znacznie więcej uczniów, to teraz również znajdzie się miejsce dla wszystkich chętnych. Takie myślenie ma jednak zasadniczą wadę – pomija liczebność klas. Dzisiaj, w żadnej szkole nikt, kto poważnie myśli o nauczaniu i jego skuteczności, nie próbuje tworzyć czterdziestoosobowych klas. Ponadto, zapewnianie, że w gryfickich szkołach średnich znajdzie się miejsce dla każdego chętnego absolwenta podstawówki i gimnazjum jest w sprzeczności z następującym stanem faktycznym: obecnie uczniowie jednej ze szkół średnich korzystają z obiektów sportowych szkoły podstawowej, co oznacza, że po przyjęciu większej liczby uczniów do tej szkoły, problem z zapewnieniem warunków do zajęć sportowych tylko się pogłębi.

Dla organów prowadzących szkoły duże znaczenie ma subwencja oświatowa. Przez chwilę można by pomyśleć, że zgoda na powstanie szkoły średniej prowadzonej przez gminę, to duża strata finansowa powiatu, gdyż część subwencji trzeba będzie przekazać na edukację uczniów w szkole gminnej. Tak uproszczone myślenie należy uzupełnić o istotny fakt: subwencja nigdy nie była wystarczająca do utrzymania i rozwoju szkoły. Każdy organ prowadzący do każdej złotówki z subwencji, dokłada kilkadziesiąt groszy ze swoich środków. Gdy to uwzględnimy, to okaże się, że tej dopłaty nie poniesie powiat, a gmina, co w ostatecznym rachunku znacząco pomniejsza ubytek finansowy powiatu, związany z przekazaniem części subwencji na nową szkołę.

Szanowny Panie Starosto, szkoła średnia, którą chce powołać gmina nie będzie przeciwko komuś, będzie dla kogoś. Nie będzie przeciwko innym szkołom, nie spowoduje zamykania szkół ani zwalniania nauczycieli. Wzbogaci ofertę edukacyjną dla społeczności naszego powiatu. Wniesie pozytywny pierwiastek konkurencyjności, co zapewne przełoży się na podniesienie wyników nauczania we wszystkich szkołach. Nowa szkoła nie spowoduje zagrożenia dla już istniejących również dlatego, że będzie znacznie mniejszą od już istniejących, szkołą, zaczynającą od zera, jeszcze bez historii i tradycji, bez osiągnięć. Szkoła będzie musiała pozyskać uczniów, stworzyć grono kompetentnych i oddanych nauczycieli, rozwiązać szereg problemów organizacyjnych. Ta szkoła, wzorem szkół podstawowych gminy Gryfice, nie będzie traktowała innych szkół jako wrogów, ale jako dobrze konkurujących i współpracujących partnerów, których wspólnym celem jest troska o jakość edukacji naszej młodzieży. Dobro młodzieży i działania na jej rzecz zasługują na zrozumienie i wsparcie w postaci pozytywnej opinii Rady Powiatu.

Obecne zamieszanie wokół jednego z gryfickich liceów jest sprawą wewnętrzną tej szkoły i nie ma żadnego związku z procedurą powoływania nowej szkoły średniej lub z osobami zaangażowanymi w tę procedurę. Więcej, ów problem negatywnie wpływa na proces tworzenia nowej szkoły, bowiem odpowiedzialność za zamieszanie nie jest kierowana do stron konfliktu (wewnątrz szkoły), ale jest wykorzystywana do tłumaczenia, że problem został wywołany sztucznie przez próbujących powołać nową szkołę. Podzielam Pana opinię, że trzeba bronić dobrego imienia tej szkoły, a nawet więcej – każdej szkoły!

Bronić należy również idei powołania nowej szkoły, bo przyniesie ona znacznie więcej korzyści niż ewentualnych strat. Jak wiadomo, od samego mieszania herbata słodsza nie będzie, potrzeba cukru. To popularne powiedzenie bardzo dobrze opisuje obecną sytuację. Konserwowanie dotychczasowej sieci szkół średnich w Gryficach spowodowało, że wielu najzdolniejszych uczniów wyjeżdża z Gryfic do szkół Szczecina, Kołobrzegu i innych miast. Rodzice narzekają na wysokie koszty nauki oraz boją się o bezpieczeństwo dzieci przebywających z dala od domów.

Warto przeanalizować łańcuch wzajemnych powiązań oraz korzyści, które niesie nowa szkoła średnia:
– realna, a nie tylko teoretyczna możliwość wyboru szkoły,
– poprawa konkurencyjności szkół,
– zatrzymanie najzdolniejszych uczniów w Gryficach,
– poprawa wyników nauczania we wszystkich szkołach,
– zapewnienie dodatkowych miejsc pracy i wykorzystanie potencjału intelektualnego najlepszych nauczycieli,
– nauczyciele nowej szkoły świadomi tego, że od jakości ich pracy zleżeć będzie przyszłość szkoły, dołożą starań, by osiągać najwyższe wyniki nauczania,
– zatrudnianie nauczycieli z pasją, którzy potrafią rozbudzić aktywność twórczą i poznawczą swoich uczniów,
– wprowadzenie poszerzonych zakresów nauczania wybranych rodzajów zajęć lub przedmiotów, w perspektywie kilku lat – matura międzynarodowa,
– pozytywne oddziaływanie szkół na lokalną społeczność,
– lepsze wykorzystanie bazy i wyposażenia już istniejącej szkoły, mniejsze zagęszczenie szkół i poprawa bezpieczeństwa.
W warunkach wzmocnionej konkurencyjności, każda ze szkół będzie musiała dbać o podmiotowe traktowanie uczniów, o warunki pracy, atmosferę i dobrą współpracę z rodzicami. Nowa szkoła średnia może okazać się atrakcyjnym miejscem pracy dla najlepszych nauczycieli. Potrzebna będzie ciężka, wytrwała i praca nauczycieli i uczniów, praca organizacyjna dyrekcji, wsparcie organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Polityka władz gminy i powiatu w zakresie edukacji powinna być całościowa i spójna, oparta na współpracy i zaufaniu obu jednostek samorządowych, gdyż dotyczy dzieci i młodzieży, a więc największego skarbu naszej społeczności. Ośmielam się zwrócić się do Pana Starosty oraz Radnych Powiatu Gryfickiego z apelem: podejmijcie odważną i dalekowzroczną decyzję wzmacniającą jakość szkolnictwa średniego w Gryficach poprzez wyrażenie zgody na utworzenie gminnej szkoły średniej.

Jestem przekonany, że taka decyzja będzie dobrym prognostykiem zmian i oczekiwań mieszkańców, wyrażonych w ostatnich wyborach samorządowych. Jeśli jednak są inne ważne argumenty i okoliczności, które uniemożliwiają wydanie pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie, to proszę o ich upublicznienie.

Z wyrazami szacunku Jerzy Kołodziejczyk

Otrzymują:
1. Starosta Gryficki
2. Rada Powiatu Gryfickiego
3. Burmistrz Gryfic
4. Rada Miejska w Gryficach
5. Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie
6. Redakcja tygodnika Gryfickie Echa
7. Redakcja tygodnika regionalnego Puls Miasta