Komunikat - Egzaminy

W związku z potrzebą przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, tj.
a) egzaminu gimnazjalnego w dniach od 10 do 12 kwietnia 2019 r.,
b) egzaminu ósmoklasisty w dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 r.
zwracam się z prośbą o informację, czy wśród Państwa są osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne, które wyrażą chęć udziału w pracach zespołów egzaminacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach. Na każdy dzień egzaminu potrzebujemy osoby, które nie są specjalistami w zakresie, jaki obejmuje egzamin danego dnia.

Poniżej podaję liczbę osób potrzebnych do zespołów nadzorujących w poszczególnych dniach egzaminu:
a) 4 osoby na egzamin gimnazjalny w dniu 10 kwietnia (cz. humanistyczna),
b) 4 osoby na egzamin gimnazjalny w dniu 11 kwietnia (cz. matematyczno-przyrodnicza),
c) 10 osób na egzamin gimnazjalny w dniu 12 kwietnia (cz. językowa, j. angielski/niemiecki).
oraz
d) 3 osoby na egzamin w dniu 15 kwietnia – egzamin ósmoklasisty (j.polski),
e) 3 osoby na egzamin w dniu 16 kwietnia – egzamin ósmoklasisty (matematyka),
f) 6 osób na egzamin w dniu 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty (j.angielski).
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie w sekretariacie szkoły.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach
Jerzy Kołodziejczyk

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Posiadane kwalifikacje: tak/nie
Obecne miejsce pracy:
Ostatnie miejsce pracy (w przypadku emerytów):
Numer telefon:
Adres e-mail:
Terminy, w których mogą uczestniczyć w egzaminach:

Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
• administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach, ul. Sienkiewicza 10, 72-300 Gryfice; tel. 91 384 29 47, e-mail: sp4.gryfice@poczta.fm
• kontakt z inspektorem ochrony danych: iodsp4@zpo.gryfice.pl
• cel i podstawy przetwarzania danych: wsparcie dyrektorów szkół w zapewnieniu składów zespołów egzaminacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 51 pkt 10 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
• odbiorcy danych: dyrektorzy szkół;
• okres przechowywania danych: do końca roku szkolnego 2018/2019
• uprawnienia na podstawie przepisów RODO: prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
• inne informacje: dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będzie stosowane profilowanie.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Ich podanie nie jest obowiązkowe, ale ich brak uniemożliwia udostępnienie dyrektorom szkół informacji o możliwości powołania osoby, której dane dotyczą, w skład zespołów egzaminacyjnych.